Tartu Ülikooli õppe- ja teadushoone


Tartu Ülikooli õppe- ja teadushoone

Konkurss

2023


I preemia

Ideestik

● Kuidas kujutame ette tulevikku vaatavat tehnoloogiaalast haridushoonet? Palju sünteetikat, metalli, vilkuvaid tulukesi ja futuristlikku vormi? Vale. Hoopis palju puitu, rohelust, säästlikke ja paindlikke ruumilahendusi, kasutajagruppidega arvestamist, aga ka nende ülesust, keskkonna ja teiste liikidega arvestamist - palju eripalgelisi strateegiaid. Kui hoones sees lahendatakse meie ees seisvaid suuri väljakutseid, peab seda mõtteviisi toetama ka hoone.

● Eesmärgiks on toetada nii detailplaneeriguga kavandatud perimetraalse hoonestusega kvartali teket, kui tekitada kompaktne ja sidus hoonetekompleks.

● Pargi ühendus ja rohekoridor. Hoonekvartali edelanurk jäetakse avatuks ning sealt kulgeb läbi kõrghaljastusega liikumistelg tänava tasapinnalt. Nii jääb parke ühendav tee ligipääsetavaks kõigile. Tekib parke ühendav ja liigirikkust toetav rohekoridor.

● Hoonestus kasutab ära krundi reljeefi, saavutamaks lubatud absoluutkõrgust, vältides samas liigset maa alla minekut.

● Skaalatunnetus. Eesmärk on vältida liigselt suurte suletud hoonemassiivide teket. Selleks on mahud liigendatud ning tänavatasandid jäetud võimalikult avatuks ja aktiivseks.